EverDry 拒水拒油抗指紋易清潔

PS VITA 正面$500 (含正面方形螢幕、前鏡頭保護貼)

PS VITA 背面$600 (含背面保護貼x2、後鏡頭保護貼)

 

01.jpg

02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg  

, , , , , , , , , , , , , , , ,

達膜 Dr.More 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()